ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma: 
ἁμαρτάνω
DEFINITION: 
yanılmak, aldanmak, hata işlemek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
401