ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

LEMA DE BUSCA: 
ἁμαρτάνω
DEFINIÇÃO: 
errar (+gen.); falhar, estar errado, equivocar-se
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Ética e Moral
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
401