ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma: 
ἁμαρτάνω
DEFINITION: 
Manchi il segno (+ gen.); Fallire, essere sbagliato, fare un errore
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Etica e morale
FREQUENCY RANK: 
401