ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma: 
ἁμαρτάνω
DEFINITION: 
a rata semnul (+gen.); a greşi, a eşua
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina lichidă
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
401