ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma: 
ἁμαρτάνω
DEFINITION: 
miss the mark (+gen.); fail, be wrong, make a mistake
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
Ethics and Morals
FREQUENCY RANK: 
401