πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma: 
πυνθάνομαι
DEFINITION: 
(+gen.) -den duyarak öğrenmek, soruşturarak öğrenmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
415

Suggested Citation