πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma: 
πυνθάνομαι
DEFINITION: 
a asculta, a auzi, a întreba privitor la (+gen.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: deponent
GRUP SEMANTIC: 
Minte, cunoaştere, învăţare
FREQUENCY RANK: 
415

Suggested Citation