πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

释义: 
πυνθάνομαι
释义: 
知道,听说,对⋯⋯探究(+属格)
词性: 
动词:异相
语义组: 
思想、观察与学习
词频排序: 
415