πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma: 
πυνθάνομαι
DEFINITION: 
learn, hear, inquire concerning (+gen.)
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
415

Suggested Citation