πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

LEMA DE BUSCA: 
πυνθάνομαι
DEFINIÇÃO: 
aprender, ouvir, perguntar (+gen.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: depoente
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
415

Suggested Citation