πυνθάνομαι, πεύσομαι, 2 aor. ἐπυθόμην, πέπυσμαι

Search Lemma: 
πυνθάνομαι
DEFINITION: 
Imparare, ascoltare, chiedere riguardo a (+gen.)
Parte del Discorso: 
verbo: deponente
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
415

Suggested Citation