καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma: 
καταλαμβάνω
DEFINITION: 
elde etmek, işgal etmek, kavramak, zorlamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Savaş ve Barış
FREQUENCY RANK: 
381