καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma: 
καταλαμβάνω
DEFINITION: 
Cogliere, ritrovare, arrestare, imporre
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
381