καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

LEMA DE BUSCA: 
καταλαμβάνω
DEFINIÇÃO: 
pegar, agarrar, atingir, apreender
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
381