καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

释义: 
καταλαμβάνω
释义: 
抓住,追上,抓获,强迫
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
381