ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma: 
ὑπάρχω
DEFINITION: 
a exista, a fi, a aparţine; τὰ ὑπάρχοντα circumstanţele date
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
122