ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma: 
ὑπάρχω
DEFINITION: 
başlamak; (+gen.) -den çıkmak, doğmak, olmak; (+dat.) yanında olmak, yönetmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω damaksıl gövde
ANLAMSAL ALAN: 
İnsanlık ve Varlık
FREQUENCY RANK: 
122