ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Hasło: 
ὑπάρχω
Definicja: 
istnieć, być, należeć do; τὰ ὑπάρχοντα obecna sytuacja
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Grupa semantyczna: 
Człowieczeństwo i istnienie
Frekwencja: 
122