ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

LEMA DE BUSCA: 
ὑπάρχω
DEFINIÇÃO: 
existir, ser, pertencer a; τὰ ὑπάρχοντα circunstâncias existentes
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical palatal
GRUPO SEMÂNTICO: 
Humanidade
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
122