ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma: 
ὑπάρχω
DEFINITION: 
exist, be, belong to; τὰ ὑπάρχοντα existing circumstances
Part of Speech: 
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP: 
Humanity and Being
FREQUENCY RANK: 
122