ὑπάρχω, ὑπάρξω, ὑπῆρξα, ὑπῆργμαι, ὑπήρχθην

Search Lemma: 
ὑπάρχω
DEFINITION: 
Esistere, essere, appartenere; τὰ ὑπάρχοντα attuali circostanze
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in palatale
Gruppo Semantico: 
Umanità ed essere
FREQUENCY RANK: 
122