Hāc vīctōriā sublātus Ambiorīx statim cum equitātū in Aduātucōs, quī erant ēius rēgnō fīnitimī, proficīscitur; neque noctem neque diem intermittit peditātumque sēsē subsequī iubet. Rē dēmōnstrātā Aduātucīsque concitātīs, posterō diē in Nerviōs pervenit hortāturque nē suī in perpetuum līberandī atque ulcīscendī Rōmānōs prō eīs quās accēperint iniūriīs occāsiōnem dīmittant; interfectōs esse lēgātōs *duo* māgnamque partem exercitūs interīsse dēmōnstrat; nihil esse negōtī subitō oppressam legiōnem quae cum Cicerōne hiemet interficī; sē ad eam rem profitētur adiūtōrem. Facile hāc ōrātiōne Nerviīs persuādet.

  安比奥里克斯(Ambiorix)煽动阿杜阿图奇人(Aduatuci)和纳尔维人(Nervii)去攻击西塞罗的营地。

  Aduatucos一个曾被凯撒击败的部落。(Gaisser)

  neque noctem neque diem intermittit: Ambiorix只行军了一天一夜。(Allen & Judson)

  postero die: “后一天”(Gaisser) (A&G 423)

  Nervios: 最强大的Belgic部落之一。(Gaisser).

  ne...occasionem dimittant: “(为了)不错过这个机会””(Gaisser) (A&G 563).

  sui liberandi, ulciscendi: 该短语依靠occasionem。(Hodges) (A&G 504.c)

  pro eis...iniuriis: 这个介词短语经常包括或构建一个从属的想法,在这个句子中的从属想法是quas acceperint。(Gaisser)

  interfectos esse legatos: demonstrat作用在这里的受格和动词不定式。(Gaisser) (A&G 393).

  nihil esse negotii: “这个没有麻烦”;negotii是部分属格:“没有麻烦”(Gaisser);“这是一件简单的事情”(Anthon);“这是一件没有难度的事情”(Allen & Greenough) (A&G 346.a).

  oppressam…interfici: 两个动词,“感到惊讶并被杀害”定义了这个短语(Allen & Judson);;nihil esse negotii控制了这个受格和动词不定式。(Gaisser) (A&G 452).

  esse: 主语是legionem…interfici。(Hodges)

  ěquǐtātus, ūs m.:骑兵

  fīnǐtǐmus, -a, -um: 边缘

  intermitto, -mittěre, mīsi, missum: 留下,忘记,忽略

  pĕdĭtātus, -ūs m.: 步兵

  subsěquor, -sěqui, -secūtus: 紧跟在后,继承,跟踪

  dēmonstrō, -āre, -āvi, -ātum: 解放

  concĭto, -āre: 唤醒

  liběrō, -āre, -āvi, -ātum: 解放

  ulciscor, -i, -ultus: 惩罚,复仇

  occāsǐo, ōnis f.: 机会,方便的季节

  dīmitto, -ĕre: 派出

  intĕrĕo, -īre, -ĭi, -ĭtum: 死亡

  opprīmo, -prǐměre, -pressi, -pressum: 按下

  hĭĕmo, -āre: 过冬

  prǒfǐtěor, -fǐteri, -fissus: 承认,坦白

  adiūtor, ōris m.: 助手,支持者

  persuāděo, -děre, -si, -sum: 说服

  Text Read Aloud
  Maps and Images - OLD
  Article Nav
  Previous
  Chinese, Simplified
  Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-5-38