Chapter 5.39

Itaque cōnfestim dīmīssīs nūntiīs ad Ceutrōnēs, Grūdiōs, Lēvācōs, Pleumoxiōs, Geidumnōs, quī omnēs sub eōrum imperiō sunt, quam māximās manūs possunt cōgunt et dē imprōvīsō ad Cicerōnis hīberna advolant nōndum ad eum fāmā dē Titūrī morte perlātā. Huic quoque accidit, quod fuit necesse, ut nōn nūllī mīlitēs, quī līgnātiōnis mūnītiōnisque causā in silvās discessissent, repentīnō equitum adventū interciperentur. Eīs circumventīs māgnā manū Ebūrōnēs, Nerviī, Aduātucī atque hōrum omnium sociī et clientēs legiōnem oppūgnāre incipiunt. Nostrī celeriter ad arma concurrunt, vāllum cōnscendunt. Aegrē is diēs sustentātur, quod omnem spem hostēs in celeritāte pōnēbant atque hanc adeptī victōriam in perpetuum sē fore victōrēs cōnfīdēbant.

  攻击开始了。

  Ceutrones, etc.: 文中没有其他地方提到过这些部落,很明显他们隶属于纳维尔人(Nervii) (Gaisser)

  quam maximas manus: “最大可能的武力”(Gaisser) (A&G 291.c).

  de improviso: 出乎意料地(Gaisser) (A&G 221.10).

  huic quoque: 即对西塞罗(Cicero),也对萨宾纳斯(Sabinus)和科塔(Cotta) (Hodges)

  quod: 即指代前一个从句中提到的想法。(Gaisser).

  lignationis: “收集木头”,近似munitionis,是和causa一起的所有格,“为了...”(Gaisser) (A&G 359.b)

  munitionis: “建造防御工事的材料”(Hodges)

  lignationis munitionisque: munitionisque解释了lignationis。木头是建造防御工事的必需品。

  sustentatur: “他们抵抗着”,补充一个nostris以助理解。(Anthon) (A&G 208.d)

  adepti: 条件语, “如果他们得到(胜利)的话”。相较于预期中宾语和se一致变形,这里是主语和se一致(Hodges) (A&G 589)

  se fore: se是宾语,fore是动词不定式,和confidebant一起用(Gaisser) (A&G 459).

  confestim adv.: 迅速地,匆忙地

  dīmitto, -mittěre, -mīsi, -missum: 送出,派出

  imprōvīsus, -a, -um: 意料之外地,没有告知地

  hībernus, -a, -um: 冬天的;冬季的营房

  advŏlo, -āre: 迅速移动到

  perfĕro, perferre, pertǔli, perlātum: 忍耐,承受;报告,传达

  lignātĭo, -ōnis f.: 获得木头

  mūnītǐo, -ōnis f.: 保卫,堡垒,防御工事

  rĕpentīnus, -a, -um: 忽然的

  adventus, -ūs m.: 接近,到达

  intercĭpĭo, -ĕre, -cēpi, -ceptum: 打断;截住

  circumvěnǐo, - venire, -vēni, ventum: 环绕,包围

  clǐens, clientis m.: 同盟;侍从;属下

  oppugnō, -āre, -āvi, -ātum: 攻击;袭击

  concurro, -ěre, curri, cursum: 集体奔跑,集合

  vallum, i n.: 土木工事;防御;栅栏

  conscendo, -ĕre, -ndi, -nsum: 登上,攀登

  sustento, -āre: 抵抗,维持,忍受

  cělěrǐtas, -ātis f.: 迅速,敏捷

  ădĭpiscor, -i, -eptus: 达成,实现

  confīdo,-fīděre, -fīsus, -sum: 完全信任,依赖

  Text Read Aloud
  Article Nav
  Previous
  Chinese, Simplified
  Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-5-39