Chapter 5.37

Sabīnus quōs in praesentiā tribūnōs mīlitum circum sē habēbat et prīmōrum ōrdinum centuriōnēs sē sequī iubet et, cum propius Ambiorīgem accessisset, iūssus arma abicere imperātum facit suīsque ut idem faciant imperat. Interim, dum dē condiciōnibus inter sē agunt longiorque cōnsultō ab Ambiorīge īnstituitur sermō, paulātim circumventus interficitur. Tum vērō suō mōre vīctōriam conclāmant atque ululātum tollunt impetūque in nostrōs factō ōrdinēs perturbant. Ibī L. Cotta pūgnāns interficitur cum māximā parte mīlitum. Reliquī sē in castra recipiunt unde erant ēgressī. Ex quibus L. Petrosīdius aquilifer, cum māgnā multitūdine hostium premerētur, aquilam intrā vāllum prōiēcit; ipse prō castrīs fortissimē pūgnāns occīditur. Illī aegrē ad noctem oppūgnātiōnem sustinent; noctū ad ūnum omnēs dēspērātā salūte sē ipsī interficiunt. Paucī ex proeliō ēlapsī incertīs itineribus per silvās ad T. Labiēnum lēgātum in hīberna perveniunt atque eum dē rēbus gestīs certiōrem faciunt.

萨宾努斯和安比奥里克斯判但被杀害了。罗马队团被彻底消灭了。

in praesentia: “现在,此刻”(Gaisser).

de condicionibus…agunt: “他们在讨论投降的条款” (Gaisser).

longiorque consulto: “Ambiorix故意使得其在会议上的发言非同寻常地冗长,即:这个会议是Ambiorix故意延长的。”(Anthon)

suo more: “根据他们的习俗” (Gaisser) (A&G 418.a)

ululatum: Ammianus描述了士兵们对于胜利的狂欢(XVI.12,43):“从一个低沉的哼鸣渐成越来越洪亮的巨响,直到变成如同海啸击打在岩岸上的轰轰响声。” (Allen & Judson)

aquilifer: 一个军团的军旗携带者/旗手。一个军团会有几个军旗,但是最重要的是“老鹰(aquila)”,即一个长柱上的银色老鹰。它是军团的神圣标志,所以当一个军团失去他们的老鹰军旗时他们会感到很耻辱。(Gaisser).

ad unum: “直到最后一人” (Gaisser) (A&G 221.2).

desperata salute: 绝对离格 (Gaisser) (A&G 419).

T. Labienum: 凯撒在高卢最得力和信任的军师。(Gaisser)

certiorem faciunt : certiorem facio “通知”(Gaisser)

praesentĭa, -ae f.: 现在,此刻

circum: 周围,大约

centǔrǐo, -ōnis m.: 百夫长(古罗马军官)

ăbĭcĭo, -ĕre, -iēci, -iectum: 投掷

paulātim: 渐渐地

circumvěnǐo, -věnǐre, -vēni, -ventum: 包围

conclāmō, -āre, -āvi, -ātum: 一起呼喊

ŭlŭlātŭs, -ūs m.: 叫声,嚎叫

perturbō, -āre, -āvi, -ātum: 迷惑,搞乱

ǎquǐlǐfer, -fēri m.: 军旗携带者,旗手

ǎquǐla, ae f.: 老鹰

vallum, i n.: 堡垒

prōǐcǐo, prōǐcěre, prōiēci, prōǐēctum: 投掷

oppugnātĭo, -ōnis f.: 攻击

noctu adv.: 在夜间

dēspērātus, -a, -um: 绝望的,极度渴望的

ēlābor, -i, -lapsus: 逃离

incertus, -a, -um: 怀疑的,不确定的

hībernus, -a, -um: 冬天的;hīberna, -ōrum:冬营

Text Read Aloud
Article Nav
Previous
Chinese, Simplified
Christopher Francese, Caesar: Selections from the Gallic War. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2011, revised and enlarged 2018. ISBN: 978-1-947822-02-3. https://dcc.dickinson.edu/zh-hans/chapter-5-37