ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

LEMA DE BUSCA
ἀναιρέω
DEFINIÇÃO
erguer, levantar; matar, destruir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
291
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International