ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Search Lemma
ἀναιρέω
DEFINITION
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
FREQUENCY RANK
291
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian