ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

Search Lemma
ἀδικέω
DEFINITION
a face rău; a răni
FREQUENCY RANK
360
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian