ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

LEMA DE BUSCA
ἀδικέω
DEFINIÇÃO
cometer injustiça, injuriar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
360
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International