ἀδικέω, ἀδικήσω, ἠδίκησα, ἠδίκηκα, ἠδίκημαι, ἠδικήθην

TEST TRANSLATION
ἀδικέω
DEFINITION
أذنب/يُذنِب ؛ ضرّ/يضرّ ، آذى/يؤذي
FREQUENCY RANK
360
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic