τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

LEMA DE BUSCA
τολμάω
DEFINIÇÃO
ter a coragem, atever-se; suportar, tolerar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
486
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International