τολμάω, τολμήσω, ἐτόλμησα, τετόλμηκα, τετόλμημαι, ἐτολμήθην

Search Lemma
τολμάω
DEFINITION
have the courage, dare; undertake, undergo
FREQUENCY RANK
486
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
Inglés