τελευτάω, τελευτήσω, ἐτελεύτησα, τετελεύτηκα, τετελεύτημαι, ἐτελευτήθην

Search Lemma
τελευτάω
DEFINITION
finish; die
FREQUENCY RANK
365
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Life and Death
Inglés