ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

Search Lemma
ποιέω
DEFINITION
make, produce, cause, do; (mid.) consider, reckon
FREQUENCY RANK
43
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Work and Leisure
English