ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

LEMA DE BUSCA
ποιέω
DEFINIÇÃO
fazer, produzir, causar; (méd.) considerar, calcular
RANQUE DE FREQUÊNCIA
43
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International