πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma
πείθω
DEFINITION
a convinge, a învinge; (med şi pas.) a asculta, a crede în, a avea încredere (+dat.)
FREQUENCY RANK
193
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian