πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

Search Lemma
πείθω
DEFINITION
persuade, win over; (mid. and pass.) obey, believe in, trust in (+dat.)
FREQUENCY RANK
193
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Writing and Talking
Inglés