πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέποιθα, πέπεισμαι, ἐπείσθην

LEMA DE BUSCA
πείθω
DEFINIÇÃO
persuadir, convencer; (méd. e pass.) obedecer, acreditar, confiar em (+dat.).
RANQUE DE FREQUÊNCIA
193
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International