πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

TEST TRANSLATION
πίνω
DEFINITION
شرب/يشرب
FREQUENCY RANK
253
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
Arabic