πίνω, πίομαι, 2 aor. ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, -επόθην

LEMA DE BUSCA
πίνω
DEFINIÇÃO
beber
RANQUE DE FREQUÊNCIA
253
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International