κρατέω, κρατήσω, ἐκράτησα, κεκράτηκα, κεκράτημαι, ἐκρατήθην

Search Lemma
κρατέω
DEFINITION
be victorious, conquer, rule, surpass, excel (+gen.)
FREQUENCY RANK
298
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Government and Society
Engelska