κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

Search Lemma
κατηγορέω
DEFINITION
to speak against, to accuse (+gen.)
FREQUENCY RANK
431
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Law and Judgment
English