κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

TEST TRANSLATION
κατηγορέω
DEFINITION
تكلم ضد، إشتكى/يشتكي على ، إتّهم/يتّهم، شكا/يشكو
FREQUENCY RANK
431
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic