ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

LEMA DE BUSCA
ἁμαρτάνω
DEFINIÇÃO
errar (+gen.); falhar, estar errado, equivocar-se
RANQUE DE FREQUÊNCIA
401
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International