ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἡμάρτησα, 2 aor. ἥμαρτον, ἡμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην

Search Lemma
ἁμαρτάνω
DEFINITION
miss the mark (+gen.); fail, be wrong, make a mistake
FREQUENCY RANK
401
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Ethics and Morals
English