φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

LEMA DE BUSCA
φέρω
DEFINIÇÃO
levar, portar, carregar; φέρε venha agora
RANQUE DE FREQUÊNCIA
116
PARTE DO DISCURSO
verbo: irregular
Portuguese, International