πρότερος προτέρα πρότερον

LEMA DE BUSCA
πρότερος
DEFINIÇÃO
before, earlier; τὸ πρότερον previously, before
RANQUE DE FREQUÊNCIA
48
PARTE DO DISCURSO
adjetivo: 1ª e 2ª declinações
GRUPO SEMÂNTICO
Tempo
English