πρότερος προτέρα πρότερον

Hasło
πρότερος
Definicja
before, earlier; τὸ πρότερον previously, before
Frekwencja
48
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna
Czas
Angielski