γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

LEMA DE BUSCA
γιγνώσκω
DEFINIÇÃO
aprender; julgar, pensar ou determinar que (+ac. e inf.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
143
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International