γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma
γιγνώσκω
DEFINITION
come to know, learn; judge, think, or determine that (+acc. and infin.)
FREQUENCY RANK
143
Part of Speech
verb: irregular
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
Engelska