γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma
γιγνώσκω
DEFINITION
a cunoaşte, a şti; a crede, a considera sau a face ca (+ac şi infin.)
FREQUENCY RANK
143
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcină palatală
Romanian